2019 VE 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

2019 VE 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

 
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI
KARAR TARİHİ: 01.03.2021
KARAR NO: 107
KARAR KONUSU: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.


​2019 ve 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KARARI İLAN METNİ
KAHRAMANMARAŞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 11954
Ticaret Unvanı
Kahramanmaraş Teknokent Yönetici Anonim Şirketi
 
Ticari Adresi: Avşar Mah. Batı Çevre Yolu Bulvarı Kahramanmaraş Teknokent Sit. No:259/30 Onikişubat / Kahramanmaraş
 
Genel Kurul Toplantısına Davet;
 
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.03.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25.03.2021 tarihinde, saat: 14.00’te, Avşar Mah. Batı Çevre Yolu Bulvarı Kahramanmaraş Teknokent Sit. No:259/30 Onikişubat / Kahramanmaraş adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 
 
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
 
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noterden onaylı vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
                                                          
 
GÜNDEM:
1-Açılış ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması,
 
2-Toplantı başkanlığının seçimi ve yetkilendirilmesi,
 
3-2019 ve 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun, mali tabloların görüşülmesi ve ibrası,
 
4- Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi,
 
5-19.06.2019 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağında oy birliği ile kabul edilen Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2 alanının iptal edilmesi kararının tekrar değerlendirilmesi,
 
6- Esas sözleşme ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin faaliyetleri kapsamında kurulacak yeni şirketler ve iştiraklerle ile şirket yatırımlarıyla ilgili tüm yetkilerin yönetim kuruluna verilmesinin görüşülmesi,
 
7-Yönetim Kurulu seçimi,
 
8- Dilek, temenniler ve kapanış.
 
 
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
 
VEKÂLETNAME
 
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kahramanmaraş Teknokent Yönetici Anonim Şirketi’nin 25/03/2021 tarihinde Avşar Mah. Batı Çevre Yolu Bulvarı Kahramanmaraş Teknokent Sit. No:259/30 Onikişubat / Kahramanmaraş adresinde saat 14.00’te yapılacak 2019 ve 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı temsilci tayin ettim.
 
 
 
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe
Tarih ve İmza
 
 
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.


PDF FORMAT İNDİR


 
 
3 Mart 2021
Haber Fotoğrafları

Haberler

Tümü